Столична лекарска колегия на БЛС

Важна информация за случаите на коклюш

СРЗИ изпрати писмо до СЛК, касаещо надзора на коклюш на територията на област „София-град“.

В него се упоменава следната важна информация:

◇ Във връзка със зачестилите случаи на коклюш, регистрирани в страната и получено в Столична РЗИ писмо от Министерство на здравеопазването, Ви информирам:

◇ Коклюш е заразно заболяване, което се характеризира с цикличност, като в света и в държавите от ЕС/ЕИП епидемични подеми се отчитат на всеки 3-5 години, независимо от постигнатия имунизационен обхват. В България заболяемостта от коклюш следва същата тенденция, като последният пик е регистриран през 2017-2018 г., когато са докладвани съответно 116/114 заболели – заболяемост 1,63%000/1,62%000. През периода на пандемията от COVID-19 регистрацията на заболяването в страната отчита срив, като са съобщени през 2020 г. – 27 заболели, през 2021 г. – 3 заболели, през 2022 г. – 17 заболели и през 2023 г. – 20 заболели. Аналогични са данните за област „София-град“, като за същия период са съобщени 12 заболели през 2020 г., 3 заболели през 2021 г., 11 заболели през 2022 г. и 12 заболели през 2023 г.

◇ От началото на годината в страната се наблюдава нарастване на броя на заболелите от коклюш спрямо първите три месеца на 2023 г. За справка, за периода 01.01.-24.03.2024 г. са регистрирани 66 заболели от коклюш спрямо 4 за същия период на миналата година.

В област „София-град“ за същия период на 2024 г. са регистрирани 50 случая спрямо 1 случай за същия период на 2023 година. В най-голяма степен е засегната детската възраст, като 43% от случаите са регистрирани сред възрастовата група 10-14 г. От заболелите, 54% са с пълен имунизационен статус както за първична имунизация, така и за реимунизации. При останалите случаи имунизационният статус е непълен, поради ненавършена имунизационна/реимунизационна възраст или медицински противопоказания. При всички заболяването протича атипично – с леко до умерено персистираща кашлица, която не се повлиява от симптоматично лечение, придружена или не с повишаване на телесната температура, което затруднява навременното поставяне на клинична диагноза. Регистрирани са и четири взрива с над два епидемично свързани случая при ваксинирани деца. В тази връзка, предвид факта, че с възрастта постваксиналната защита намалява и случаи е възможно да се регистрират и сред имунизирани лица, но с по-леко протичане, основна цел на имунизацията срещу коклюш остава предпазването на новородените и малките деца от тежко протичане на заболяването.

◇ Обръщам внимание, че лабораторната диагностика на коклюш в страната се провежда след насочвене от лекар, единствено чрез метода PCR за изолиране на нуклеинова киселина от клинична проба, като изследването понастоящем е за сметка на пациента. При промяна, ще бъдете своевременно уведомени.

◇ При поставянето на клинична диагноза не трябва да се изключва възможността в диференциално-диагностичен план при част от заболелите с продължителна кашлица да се касае за вирусно респираторно заболяване, във връзка с което, в рамките на определените за м. април 2024 г. проби за изследване от сентинелни практики и болнични заведения, в изпълнение на писмо с Наш № 03-901\1/19.10.2023 г., клинични материали може да се пробонабират и изпращат в НРЛ по грип и ОРЗ и от лица с оплаквания, характерни за коклюш, но и с други налични симптоми за респираторна инфекция.

◇ В заключение, съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, задължителен критерий за определяне на заболял като случай на коклюш е наличието на клинични критерии. В тази връзка за всеки възможен, вероятен или потвърден случай медицинските специалисти следва да изпращат Бързо известие в РЗИ, съгласно изискванията на наредбата, като определяне на категорията на случай не следва да се извършва само въз основа на лабораторни данни за проведено изследване.