Столична лекарска колегия на БЛС

До 13 август трябва да върнете жълтите и зелените бланки в СРЗИ

Във връзка с приетите изменения и допълнения на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обн. ДВ. бр. 51 от 13 Юни 2023г., специалните рецептурни бланки, с жълт цвят – за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и със зелен цвят – за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, задължително се попълват само в електронна форма.

Напомняме Ви, че всички налични хартиени специални рецептурни бланки (изписани и неизписани), с които разполагате, съгласно разпоредбата на  § 17, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби на горепосочената наредба, в срок до два месеца от влизането ѝ в сила, лицата по чл. 5, ал. 1 от наредбата следва да върнат предоставените им специални рецептурни бланки (в жълт и в зелен цвят) в съответната РЗИ.

Двумесечният срок изтича на 13.08.2023 г.

Колеги,

Онези от Вас, които не са си върнали бланките, трябва да го направят в посочения по-горе срок – до 13.08.2023 г., в СРЗИ, етаж 5, стая 521.

Бихме искали да насочим Вашето внимание и върху факта, че неизпълнението на нормативно регламентираното задължение за връщане на специалните рецептурни бланки, в посочените срокове, е нарушение, което според Закона за наркотичните вещества и прекурсорите се наказва с глоба (съгласно чл. 102 от закона, който не спазва реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, определен с Наредбата по чл. 60, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – с глоба 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание).