Столична лекарска колегия на БЛС

Етична комисия

Мисия

 Комисията по лекарска етика на Столичната лекарска колегия на БЛС е един от органите на СЛК. 

 

Председател на Комисията по лекарска етика на СЛК на БЛС

Доц. Йорданка Узунова 

Членове на Комисията по лекарска етика

Д-р Румен Танев
Д-р Георги Балканджиев
Д-р Камен Данов
Д-р Костадинка Пенджакова
Д-р Тинка Троева
Д-р Габриела Минова
Д-р Георги Филипов
Д-р Кристиaн Христов
Д-р Марчела Колева
Доц. Желязко Арабаджиев

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СЛК

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ НА БЛС
Чл.1 Настоящият Правилник урежда правомощията, отговорностите и дейността на Комисията по професионална
етика (КПЕ) на Столичната лекарска колегия на БЛС (СЛК на
БЛС).
Чл.2 Комисията по професионална етика е колективен орган, избран от Общото събрание на СЛК на БЛС.
Чл.2.1 Комисията по професионална етика се състои от 11 души – Председател, Заместник-председател и 9 члена.
Чл.2.2 Председателят на комисията се избира от Общото събрание на СЛК на БЛС чрез тайно гласуване, а Заместник-председател се избира с 1/2 плюс един при явно гласуване на първото заседание на Комисията.
Чл.3 Мандатът на КПЕ е три годишен и може да бъде прекратен само от Общото събрание на СЛК на БЛС.
Чл.4 Член на КПЕ не може да бъде избиран в състава й за повече от два последователни мандата.
Чл.5 Не могат да бъдат членове на КПЕ лица, които попадат под забраните на чл.25 от Устава на СЛК на БЛС.
Чл.6 Мандатът на член на КПЕ може да бъде прекратен предсрочно при следните условия:
1. По негово желание с едномесечно предизвестие.
2. При избиране на друга длъжност в БЛС.
3. С решение на Контролната комисия на СЛК на БЛС по предложение на Председателя на КПЕ.
а) При практически невъзможност да изпълнява задълженията си на член на КПЕ в продължение на повече от
шест месеца.
б) При констатирани забранителни обстоятелства по чл.25 от Устава на СЛК на БЛС. 
в) Поради прекратяване на членството в БЛС.
г) Поради системно неизпълнение на задълженията в КПЕ, произтичащи от Устава на СЛК на БИЗНЕС, Кодекса за професионална етика и настоящия Правилник.
д) – При 3 (три) поредни отсъствия по неуважителни причини или при отсъствия на половината от заседанията на КПЕ за една календарна година.
– Мястото на освободения член на КПЕ се заема от следващия избран от Общото събрание на СЛК на БЛС.
Чл.7 При освобождаване на Председателя на КПЕ, мястото му се заема от Заместник-председателя.
Чл.8 Правилникът за работата на КПЕ се утвърждава от самата Комисия по професионална етика с 2/3 от кворума при
явно гласуване и влиза в сила от датата на неговото утвърждаване.
Чл.9 В работата си КПЕ се ръководи от Устава на СЛК на БЛС, Кодекса за професионалната етика и настоящия Правилник.
Чл.10 Комисията по професионална етика провежда заседанията си при присъствие на повече от 2/3 от членовете
си и взема решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите, с изключение на случаите по чл.14, ал.5, т.4
(от Устава на СЛК на БЛС), когато по въпроси, свързани с лишаване на член на колегията от лекарски права, решенията се
вземат с консенсус.
Чл.11 Комисията по професионална етика има следните пълномощия:
1. Следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси, свързани с
упражняването на лекарската професия.
2. Разглежда жалби по въпроси, повдигнати във връзка с
предходната точка 1.
3. Издава актове за установени нарушения и препоръки за
отстраняването им.
4. Председателят, Заместник-председателят и членовете на КПЕ могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет на СЛК на БЛС.
Чл.12 Заседанията на КПЕ са закрити.
Чл.13 Жалбите, адресирани до КПЕ, се получават в офиса
на УС на СЛК на БЛС.
Чл.14 Представяне на жалбите и събиране на информация за решаването на проблемите в тях:
1. Техническият секретар на КПЕ представя на членовете на комисията получените жалби. Жалбите се разпределят на отделни членове на комисията по компетенция за проучване на въпросите и докладване в КПЕ.
2. – Когато жалбата е по проблем, по който в състава на КПЕ няма специалист или проблемът е особено сложен,
Председателят на КПЕ може да се обърне към УС на СЛК на БЛС за привличане на съответен специалист извън
състава на комисията.
– Експертизите по т.2 се заплащат от бюджета на СЛК на БЛС.
Чл.15 Информацията за изясняване на поставените в жалбата проблеми се събира чрез устни или писмени сведения на
свидетели по начини, допустими със закон. Даването на информация е доброволен акт, но отказът от сътрудничество за изясняване на проблеми по жалбите се отчита като отклонение от професионалната етика.
Чл.16 Резултатите от проверките, заедно с доказателствен материал се докладват на заседание на КПЕ. При необходимост на заседанието могат да бъдат поканени свидетели по разглеждания проблем.
Чл.17 Комисията по професионална етика съставя актове за установени нарушения, предвидени в чл.30 от Устава на
СЛК на БЛС.
Чл.18 Решенията на КПЕ се депозират в СЛК на БЛС, адресирани до Председателя на УС на СЛК на БЛС.


Настоящият Правилник е приет на 14 февруари 2003 г.