Столична лекарска колегия на БЛС

Заседание 31.05.2023 г.

Дневен ред
Уважаеми колеги, на 03.05.2023 г. / сряда / от 14.30 часа в офиса ще се проведе заседание на УС
на СЛК на БЛС при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за м. Април 2023 г.
2. Отчет на зам. председатели по ресори – Болнична помощ, СИМП и ПИМП.
3. Протокол от заседание на Контролната комисия
4. Протокол от заседание на Управителния съвет на Младежка секция към СЛК на БЛС.
5. Информация за провеждането на предстоящия събор на БЛС и организация за присъствие на
делегатите от СЛК на БЛС.
6. Разни:
– подновяване на договора с „Шпрингер”
– сключване на договор с фирма за архивиране, дигитализация и унищожаване на архивни
документи