Столична лекарска колегия на БЛС

Заседание 31.05.2023 г.

Уважаеми колеги, следващото заседание на УС на СЛК на БЛС ще се проведе на 31.05.2023 г. /
сряда / от 14.30 часа в офиса на колегията при следния дневен ред:
1.Финансов отчет за месец май 2023 г.
2. Отчет на Контролната комисия за месец май 2023 г.
3. Отчет на зам,председателите на СЛК на БЛС.
4. Отчет на Младежката секция.
5. Подготовка за участие в Събора на БЛС на 3 юни 2023г. – постъпили предложения, дневен ред,
нашата позиция.
6. Приемане на предложение за финансова помощ за осигуряване на храната по време на 75-ти
Събор на БЛС.
7. Разни