Столична лекарска колегия на БЛС

Информация от СРЗИ относно Наредба № Н-1 от 7 март 2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19.

Информация от СРЗИ до Столична лекарска колегия:

Уважаеми колеги,

Във връзка с получено писмо от Министерство на здравеопазването Ви информирам, че в бр. 22 от 15.03.2024 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № Н-1 от 7 март 2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19.

            Обръщам Ви внимание, че в нормативния акт липсват разпоредби, отнасящи се до вписване на заболелите от COVID-19 лица в създадена за целта информационна система и регистрацията и съобщаването на случаите на COVID-19 се извършва по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

            Предвид гореизложеното, моля да се информирате с обнародвания нормативен акт и свързаните с него промени в надзора на COVID-19 в страната.

Приложение: съгласно текста.