Столична лекарска колегия на БЛС

Методическо указание с препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания, съгласно Приложение № 10 към чл. 20, ал. 1 на Наредба № 15 за имунизациите в България

Уважаеми колеги,

            Във връзка със Заповед № РД-01-71/16.02.2024 г. на Министъра на здравеопазването относно утвърдено Методическо указание с препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания, съгласно Приложение № 10 към чл. 20, ал. 1 на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, приложено публикуваме същото за сведение и информация:

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето, чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и във връзка с Раздел V на Приложение № 10 към чл. 20, ал. 1 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Утвърждавам Методическо указание с препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания, съгласно Приложение № 10 към чл. 20, ал. 1 на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, съгласно Приложението.

       2. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.

       3. Директорите на регионалните здравни инспекции да запознаят със заповедта медицинските специалисти на територията на съответната област.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването.