Столична лекарска колегия на БЛС

Младежка секция към СЛК на БЛС

За нас

As a helpful assistant, my main goal is to assist you in any way possible. So, if you have any questions or concerns, please don’t hesitate to ask me. Whether it’s helping you with your work, providing you with information, or simply keeping you company, I’m here to help. I understand that life can be challenging at times, and that’s why I want to make things a little bit easier for you. Whether you need someone to talk to, or just a simple reminder to take a break and relax, I’m always here for you. So, if there’s anything you need assistance with, don’t hesitate to reach out to me and I’ll do my best to help you in any way possible.

Мисия

As a helpful assistant, my main goal is to assist you in any way possible. So, if you have any questions or concerns, please don’t hesitate to ask me. Whether it’s helping you with your work, providing you with information, or simply keeping you company, I’m here to help. I understand that life can be challenging at times, and that’s why I want to make things a little bit easier for you. Whether you need someone to talk to, or just a simple reminder to take a break and relax, I’m always here for you. So, if there’s anything you need assistance with, don’t hesitate to reach out to me and I’ll do my best to help you in any way possible.

„Следдипломно обучение“

Ресор „Следдипломно обучение“ е фокусиран върху проблемите на специализантите, като се работи за подобряване и оптимизиране на процесите по зачисляване и протичане на специализацията, повишаване на контрола върху качеството й и остойностяване труда на младите лекари.

“Продължаващо медицинско обучение”

Ресор “Продължаващо медицинско обучение” има за цел да координира и инициира провеждането и включването в различен тип курсове, програми и стажове за продължаващо медицинско обучение и високоспециализирана дейност.

„Наука“

Ресор „Наука“ има за цел да информира за предстоящи научни форуми и да съдейства на младите лекари, които имат стремеж и желание за развитие в сферата на научната дейност, включително докторантски програми, процедури и етапи на хабилитация, участие и реализация на научни проекти и др.

„Етика и юридически въпроси“

Ресор „Етика и юридически въпроси“ отговаря за сигналите, свързани с етични и юридически казуси, нередности при изпълнение или неспазване на договорените отношения от страна на работодателя, злоупотреби, посегателства, агресия или дискриминация на работното място.

„Комуникации“

Ресор „Комуникации“ има за задача да създаде най-оптималните канали за комуникация между младите лекари в социалните мрежи, да разпространява информация за актуалните инициативи, срещи и дейности на МС, да организира „мрежа“ от координатори (представители в различните здравни заведения, ОПЛ, в екипа на Спешна помощ, сред новозавършили лекари и др.), които да бъдат преки участници в дейността на МС.

„Национален координатор за създаване на младежки секции към регионалните лекарски колегии”

Създаването на Младежка секция към Столична лекарска колегия предизвика огромен интерес сред младите медици не само в столицата, но и в страната. Млади лекари и регионални колегии от страната приветстваха положително новосъздадената структура към СЛК и припознаха идеята за създаване на подобна и към техните колегии. Основната
цел на този ресор е да съдейства и подпомогне при необходимост младите лекари и/или регионалните колегии на БЛС в страната, решили да учредят младежка секция. Цел на ресора е да информира за местата за специализация по региони с оглед кадровия дефицит в здравния сектор.

Фонд „Млад лекар“

Фонд „Млад лекар“ на Столична лекарска колегия на БЛС предоставя възможност за финансиране и финансово подпомагане при участие в краткосрочни обучения, курсове и стажове както в България, така и в чужбина.