Столична лекарска колегия на БЛС

СЛК разширява обхвата на Фонд „Лекарска взаимопомощ“ с допълнителни грижи запенсионираните лекари

Столичната лекарска колегия на БЛС разширява обхвата на Фонд „Лекарска
взаимопомощ“, като насочва допълнителна грижа и средства в помощ на пенсионираните лекари,
които вече не практикуват и имат необходимост от финансова подкрепа във връзка със
заболяване. 
Управителният съвет на Столичната лекарска колегия на БЛС прие предложението на
председателя на УС на колегията д-р Асен Меджидиев да се разшири обхвата на Фонда, като
гласува нова разпоредба в Правилника за дейността му, както следва:
              Чл.7, бук. в  (нова, от 28.февруари 2022г. )
              ал.1. Право на финансова помощ имат пенсионирани, неработещи лекари, редовни
членове на БЛС до датата на пенсиониране.
ал.2. Финансовата подкрепа е еднократна за календарна година за заболявания, налагащи
доплащане за консумативи, материали и лекарствени средства, незаплатени от НЗОК дейности по
клинични пътеки в болничната медицинска помощ с приложените към тях медицински изделия.
ал.3. Размерът на помощта до 800 лв. се отпуска по лична молба на пенсионера с
приложени фактури за разходвани средства по съответната клинична пътека, епикриза, изискваща
закупуване от пациента на необходимите материали и лекарства.
ал.4. Помощта се отпуска с решение на Управителния съвет на Столична лекарска колегия
на БЛС.
Фонд „Лекарска взаимопомощ“ на Столична лекарска колегия (СЛК) е създаден с решение на
Общото събрание и е в сила от 1 юли 2007 г., а дейността му е регламентирана от Правилник за
дейността на фонда. Според правилата на Фонда лекарите получават допълнителна помощ в
следните случаи: при  раждане на дете, помощ при заболяване, помощ при смърт на член на
СЛК. Още за Фонд “Взаимопомощ” може да намерите ТУК.