Столична лекарска колегия на БЛС

СРЗИ: Към момента се наблюдава повишение на разпространението и на тежестта на протичане на коронавирусната инфекция у нас. Препоръки.

ДО

РЪКОВОДИТЕЛЕТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

ДО

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

СОФИЯ-ГРАД

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО

Д-Р МОНИКА ЧЕУЗ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО

Г-ЖА ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

ГР. СОФИЯ

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИТЕ И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в Столична РЗИ писмо с вх. № 16-00-62 / 29.09.2023 г. на Министерство на здравеопазването, относно разпространението на COVID-19 в страната и отчетени към 27.09.2023 г. стойности, Ви уведомявам:

14-дневната заболеваемост в страната е 30,77 сл. на 100 000 население. От началото на м. август се наблюдава бавно нарастване на броя на новооткритите случаи, регистрирани в Националната система за борба с COVID-19. За последната седмица обаче е регистриран ръст с 58% спрямо предходния 7-дневен период.

От извършените изследвания на седмична база, тези с положителен резултат са 14,86%, а броят на проведения брой тестове на седмична база е 129,5 на 100 000 население. Повишение се наблюдава и в двата показателя.

Засегнати са всички възрастови групи. Най-висока е 14-дневната заболеваемост при лицата във възрастовата група 70-79 г. и 80-89 г., съответно 52,9%000 и 56,1%000.

По отношение на хоспитализираните лица, към 27.09.2023 г. 298 лица са приети в лечебни заведения за болнична помощ, 20 от тях са настанени в структури за интензивно лечение. Отново нарастване се наблюдава и в двата показателя, което показва увеличаване на лицата с по-тежко протичане на заболяването.

Видно от гореизложеното, към момента се наблюдава повишение на разпространението и на тежестта на протичане на коронавирусната инфекция у нас.

Следва да се има предвид обаче, че посочените данни отразяват само официално регистрираните случаи в страната. Част от заболелите с леко и средно протичане на заболяването остават извън системата за надзор на коронавирусната инфекция, поради провеждане на изследване за наличие на антиген на SARS-CoV-2 извън лечебни заведения. Това съществено затруднява изготвянето на анализ на реалното разпространение на заболяването в страната.

Предвид гореизложеното е необходимо:

  1. Лечебните заведения на територията на София – град следва да провеждат стриктен контрол по изпълнение на програмите за профилактика и контрол на ВБИ и мерките, разписани в Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции с оглед недопускане възникването на вътреболнични инфекции от COVID-19. От особено значение е рутинното прилагане на стандартните предпазни мерки (хигиена на ръцете и ползване на лични предпазни средства) от персонала, както и допълнителни предпазни мерки от страна на пациентите при транспортиране. Внимание следва да се обърне и на достъпа на посетители и други лица на територията на болничното заведение, като се въведат изисквания спрямо продължителност на техния престой, брой на посетители, носене на защитна маска за лице (по преценка) и др.
  2. За целите на надзора на COVID-19 и ограничаване разпространението на заболяването от страна на Столична РЗИ ще бъдат разпределени наличните бързи антигенни тестове на лечебни заведения за провеждане на изследвания при лица със съмнение за COVID-19 при прием или преглед. Тестовете ще се предоставят с приемо-предавателен протокол за безплатно приложение на пациенти, за което лечебното заведение следва периодично да отчита в Столична РЗИ използвания брой тестове и получените резултати.
  3. С нарастване на броя на регистрираните епидемични взривове от COVID-19 в обекти за предоставяне на социални услуги е необходимо стриктно да се спазва противоепидемичен режим на работа от персонала, като се наблегне на провеждането на дезинфекция, редовно проветряване и при установяване на клинични оплаквания за заразно заболяване при персонал или потребители своевременно отстраняване и изолиране с цел прекъсване възможността за разпространение сред близки контактни лица, в т.ч. лица с хронични заболявания и стари хора с риск от тежко протичане, до установяване на причината за заболяването.
  4. Предвид стартирането на имунизационната кампания с вариантни ваксини срещу Omicron XBB 1.5 като възможен вариант за ваксиниране на потребители и персонал от обекти за предоставяне на социални услуги е сформиран мобилни екипи, който да прилага ваксини на желаещите лица по предварително изготвени от персонала на обектите списъци. Същите следва да се подават в Столична РЗИ на електронни пощи statistika@srzi.bg и kmda2@srzi.bg , както и на телефон 02/8130 453 в делнични дни.
  5. С оглед започването на новата учебна година и събирането на едно място на деца в паралелки и групи медицинските специалисти в детски ясли, детски градини и училища, следва да осъществяват ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата, да организират и контролират провежданите дезинфекционни мероприятия, да запознаят децата със стандартните хигиенни правила за намаляване на риска от разпространение на заразни болести (основно миене на ръце, етикет на кихане и кашляне), своевременната изолация на деца със съмнение за заразна болест и др.

Специално внимание следва да се обръща на ежедневното наблюдение на здравословното състояние на децата. Това наблюдение се осъществява от медицинския специалист, сутрин при приема на децата в детското заведение посредством провеждането на т.нар. ежедневен сутрешен филтър. В яслените групи, същият се извършва от медицинската сестра на смяна в съответната групата.

Филтърът се състои в измерване на телесна температура, преглед на гърло, наличие на секрет от очи, нос или хрема, кожни обриви, паразити, както и други външни признаци на разболяване. Констатациите от проведения филтър за деня се отразяват в журнал на съответната група.

Съгласно чл. 121 от Закона за здравето, при новооткрито заболяване или отклонение в развитието на детето специалистите от здравните кабинети са задължени да уведомяват родителите за това. В тази връзка, с оглед установяване на клиничното състояние, детето следва да бъде върнато на родителите с оглед провеждане на консултация с лекар.

Всяко детско заведение следва да разполага с утвърден вътрешен правилник с разписани правила, за прием на децата в детската градина, включително сутрешен филтър, задължителна дезинфекция на повърхности и редовно проветряване в помещенията.

Обръщам внимание на това, че важна роля за ефективността на провежданите противоепидемични дейности имат и родителите, които следва да не допускат посещение на болни деца в детското заведение, както и да съдействат за прилагането на всички необходими мерки, при необходимост, с цел намаляване на случаите на заразни заболявания в детските колективи и опазване здравето на децата.

            Във връзка с гореизложеното, следва да сведете до знанието гореописаната информация до заинтересованите лица.

Д-р Данчо Пенчев