Столична лекарска колегия на БЛС

Декларация УС на СЛК за изработването на здравната карта на София


До Управителния съвет на БЛС

До д-р Венцислав Грозев – управител на БЛС

Декларация от УС на СЛК

С настоящата декларация УС на СЛК заявява позицията си по изработването на здравната карта на София.

СЛК колегия категорично поддържа единодушното решение на цялaта ОК да се запазят броят и структурата на болничните легла в София, както и да се запази броят на лекарите, работещи по договор с НЗОК, ПИМП и СИМП.

СЛК счита, че основният критерий за изработването на НЗК следва да бъде използваемостта на болничните легла и преминалите пациенти за лечение през дадена болница. Този критерий ще даде възможност заплащането да се осъществява не на леглова база, а на база преминали пациенти за лечение.

СЛК приема, че при използавенто на горепосочения критерий е без значение дали една болница поддържа по-голям брой болнични легла от необходимото й. Ако поддържа този по-голям брой легла, това е за сметка на здравното заведение, тъй като НЗОК няма да заплаща за броя на леглата, а ще заплаща за лечението на преминалите пациенти. Освен това, за НЗОК и МЗ ще е без значение дали болницата разполага със сто легла, от които реално ползва само петдесет, както е без значение и дали ще има осемстотин и петдесет или хиляда осемстотин и петдесет общопрактикуващи лекари, защото броят на пациентите ще е един и същ.

СЛК категорично счита, че запазването на броя на болничните легла и броя на лекарите в София е мярка, осигуряваща особено важни обществени интереси, свързани с опазването на здравето на пациентите от цялата страна.

Мотвите в тази насока са следните:

По данни на РЗИ близо 50% от пациентите, преминали в софийските болници са с постоянна адресна регистраци в други населени места. 30% от хирургичните интервенции са извършени в софийските болници, при това големи и тежки операции, които изискват трето ниво на компетинтност. Видно е, че запазването на болничните легла и лекарите в столицата са необходими, за да е възможно осигуряването на постоянен прием на пациенти от цялата страна. Това е в полза както на болните, така и на запазването на нивото на компетентност, но в същото време не се отразява на заплащането на здравното заведение, тъй както такова ще има само ако има и преминали реално пациенти.

Като се вземе предвид гореизложеното, СЛК приема, че при изработването на НЗК прилагането на критерия, свързан с броя на населението в страната и демографската му структура, не е обосновано, удачено и адекватно.

На следващо място, не е обосновано и не е в интерес нито на пациента, нито на болниците намаляването на терапевтичните легла от 3-то ниво на компетентност в София. СЛК се противопоставя на сериозното намаляване на броя на леглата с най-високото – трето ниво на компетентност, резултатът от което ще бъде по-затруднен прием на най-тежко болните. Именно това – ограничаване на възможностите за свободен достъп до лечение, до място за лечение, до конкретно избран специалист значи рестрикции за болниците, но най-вече рефлектира върху правата на пациентите свободно да избират къде и при кого да се лекуват.

СЛК категорично се противопоставя на намаляването на терапевтичните легла от 3-то ниво на компетентност от 3 291 на 1 436, както и на намаляването на хирургичните легла от 2 827 на 1 076. Аргументите за подобно несъгласие са ясни и вече са изложени по-горе.

СЛК не приема и намаляването на педиатрични легла в София. Подобно решение не е в полза на пациентите, тъй като и към настоящия момент са много добре известни проблемите в педиатрията, включително с недостига на педиатрични легла в София. СЛК счита, че е оправдано по-голямото търсене на педиатрични грижи в столицата, особено на такива за по-тежки случаи, идващи от страната. Затова е необяснимо решението да се намалят педиатричните легла в София с близо 60 броя. СЛК счита, че това ще доведе до сериозно затруднение за свободния достъп до детските болници, а в някои случаи е възможно и да го възпрепятства.

СЛК се противопоставя на съкращенията на капацитетите за прием на онкоболни в терминално състояние. Следва да се има предвид, че и към настоящия момент е налице тоталната липса на адекватна система за осигуряване на палиативни грижи за онкоболни пациенти, като намаляването на болнични легла за тях допълнително ще задълбочи натрупаните проблеми.

Въпреки сериозното недоволство сред лекарите, особено на регионално-общинско ниво, новата Национална здравна карта тръгва към налагане. Тя бе обявена от специалната комисия за нейното създаване от Министерството на здравеопазването. Проектът предопределя съществуващите легла за активно лечение да се намалят с близо 6 000, да останат 32 913 от досегашните 38 803 легла. Което, наред с другото, значи необходимост от съкращения на стотици лекари, както и на медицински сестри.

СЛК счита, че предлаганите промени са механични, без да отчитат спецификата на лекарския труд, интереса на пациентите и натрупаните проблеми в здравеопазването.

Националната здравна карта не е стратегически документ за подобряване на здравеопазването, а е чисто административна схема за допълнително утежняване на и без това многото ограничения върху дейността на лечебните заведения, идващи директно от НЗОК. След като Здравната каса лимитира общата сума на плащанията за месеца към болницата, здравната карта слага таван на броя на болните, които могат да бъдат отчетени. Двете ограничителни системи се, комбинирайки се по този начин пречат на ефективния лечебен процес в болниците.