Столична лекарска колегия на БЛС

Променен е размерът на вноската за възстановяване на членството на лекарите в БЛС


ДО ВСИЧКИ ЛЕКАРИ,

ЧЛЕНОВЕ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

При възстановяване на членството на лекарите в Българския лекарски съюз се заплаща дължимия членски внос в пълен размер до датата на заличаване от Регистъра на районната колегия съгласно чл.42-а, ал.1 от Устава на БЛС плюс възстановителна вноска от 150 /сто и петдесет/, считано от 1 август 2018 г. по решение на УС на СЛК-БЛС от 30 юли 2018 г.

Таксата за издаване на Удостоверения по чл. 34, ал. 7 и 8 от и чл. 42а, ал.2 от Устава на БЛСза работа на тереторията на повече от една регионална колегия се определя в размер на 96 лв., представляващ членския внос н Столична лекарска колегия за 1 година.

Уведомяваме нередовните членове на СЛК, че УС на СЛК-БЛС ще изпрати уведомителни писма до работодателите на незаплатилите и до Столична здравноосигурителна каса.

Главен секретар на УС на СЛК-БЛС:

Д-Р ПАВЛИНА ЗДРАВКОВА