Столична лекарска колегия на БЛС

Предложения от УС на СЛК за промени в устава на БЛС


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ

  ЗА

ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЛК ПРЕДСТАВЯ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВА НА БЛС – ЗА ИЗВЪНРЕДНИЯ СЪБОР НА БЛС, СВИКАН ЗА 11-12 МАЙ 2019 Г. В ОБЗОР.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УС НА СЛК СА НАПРАВЕНИ ВЪРХУ АКТУАЛЕН УСТАВ НА БЛС – публикуван на интернет страницата на БЛС, заверен с имената на тогавашните длъжностни лица на последната страница на документа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УС НА СЛК НА БЛС ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС

(Приет на 32 Събор, изм. и доп. на 44, 47, 52, 55, 56, 57 и 63 Събор на БЛС)

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на Българския лекарски съюз.

/2/ Българският лекарски съюз (БЛС) е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).

/3/ Българският лекарски съюз е правоприемник на създадения през 1901 година Български лекарски съюз и последовател на неговите цели, традиции и дейност.

Чл. 2 /1/ Българският лекарски съюз е юридическо лице със седалище в гр. София.

/2/ Той упражнява своята дейност по места чрез районни колегии на БЛС,

Чл. 3 /1/ Всички лекари, които упражняват професията си в Република България, членуват в Българския лекарски съюз.

/2/ Членството на лекари, които не упражняват професията и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.

/3/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Членовете на БЛС могат да се сдружават помежду си по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.

ГЛАВА ВТОРА – ФУНКЦИИ

Чл. 4. Българският лекарски съюз:

1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

2. представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване;

3. (отм. 19-21.10.2012 г.)

4. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) защитава в рамките на своите правомощия лекарите пред държавни и общински органи, ръководства на лечебни заведения, физически и юридически лица, като по преценка сезира съответните органи;

5. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) изготвя, приема и упражнява контрол по спазването на Кодексa за професионална етика на лекарите;

6. приема Правила за добра медицинска практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;

7. участва в изработването на медицинските стандарти;

8. осъществява контрол за качеството на лечебнодиагностичната дейност в съответствие с Правилата за добра медицинска практика и медицинските стандарти;

9. налага санкциите, предвидени в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина;

10. съставя и води национален и районни регистри на членовете;

11. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) организира, координира, провежда и регистрира продължаващото медицинско обучение на лекарите чрез Акредитационния съвет при БЛС;

12. дава становища по отношение броя на местата за прием на студенти по медицина и на специализанти по отделните специалности

13. участва във Висшия медицински съвет към Министерство на здравеопазването със свои представители;

14. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;

15. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;

16. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;

17. изпълнява други дейности, решени от Събора на БЛС.

ГЛАВА ТРЕТА – УСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

Чл. 5. /1/ Органи на БЛС на национално равнище са:

1. Събор на БЛС;

2. (отм. 19-21.10.2012 г.)

3. Управителен съвет;

4. Контролна комисия;

5. Комисия по професионална етика;

6. (отм. 19-21.10.2012 г.)

/2/ (нова 19-21.10.2012 г.) Органите по ал. 1 са постоянно действащи органи на БЛС.

/3/. (предишна ал. 2, изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Постоянно действащи оперативни структури на БЛС са Националният съвет и Акредитационният съвет. В Националния съвет по право участват избраните председатели на управителните съвети на районните лекарски колегии и Управителният съвет на БЛС. В Акредитационния съвет участват 6  (шестима) представители от квотата на БЛС.

Чл. 6 /1/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Съборът на БЛС се състои от делегати, представители на районните колегии.

/2/ Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 75 члена. Колегията добива право на още един делегат, ако броят на членовете надвишава с повече от 38 кратно на 75 число.

/3/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Органът по ал. 1 се свиква на редовни заседания веднъж на три години (редовен Събор, съгласно ЗСОЛЛДМ) и на извънредни заседания (извънреден Събор).

/4/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Членовете на Националния съвет; председателите на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и представителите на БЛС в Акредитационния съвет, които не са избрани за делегати от съответната районна лекарска колегия, участват в заседанията на Събора без право на глас.

/5/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Мандатът на избраните представители по ал. 1 е три години и до провеждането на следващия редовен Събор на БЛС.

/6/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) При неизпълнени финансови задължения за плащане на дължимите по устав отчисления от членския внос, за срок повече от три месеца, от председателя на РК на БЛС към УС на БЛС, броят на делегатите, имащи право на глас се определя в зависимост от броя на членовете на колегията, за които изрядно са платени дължимите към УС на БЛС отчисления. В този случай, за определяне на конкретните делегати, имащи право да гласуват, се използва поредността им, съгласно получените гласове по Протокола за избора на делегатите от Общото събрание на РК на БЛС. Останалите делегати участват в заседанията на Събора без право на глас.

Чл. 7. /1/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Датата, мястото на провеждане и предлаганият дневен ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават писмено на районните лекарски колегии не по-късно от два месеца преди откриването му за редовен Събор и не по-късно от един месец преди откриването му за извънреден Събор. Дневният ред се гласува от Събора. Съборът гласува и предложения за промени в дневния ред.

/2/ Редовен отчетно-изборен Събор се провежда не по-късно от 2 месеца след края на 3-годишния мандат на избраните представители в централните органи по чл.5 ал.1.

/3/ В случай, че Съборът на БЛС не бъде свикан по установения ред в срока по ал.2, Контролната комисия свиква и провежда Събор в едномесечен срок от изтичане на срока по ал.2.

/4/ Извънреден лекарски Събор се свиква:

1. по решение на Управителния съвет;

2. (отм.  19-21.10.2012 г.)

3. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) по искане най-малко на 2/3 от управителните съвети на районните лекарски колегии;

4(нова, 19-21.10.2012 г.) по решение на предшестващия Събор.

/5/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) При искане за извънреден лекарски Събор, според условията на т. 3 и т. 4 от предходната алинея Управителният съвет го свиква в едномесечен срок с писмено уведомление до РК на БЛС, като публикува поканата на официалната интернет страница на БЛС.

/6/ В случай, че Управителният съвет не свика извънреден Събор в определения срок, той се свиква и провежда от Контролната комисия в едномесечен срок от изтичане на срока по ал.3.

Чл. 8. Съборът на БЛС:

1.     приема, допълва и изменя устава на организацията ; ВЪВЕЖДА СЕ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, КОНТРОЛНА КОМИСИЯ И КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА.

2. приема, допълва и изменя Кодекс за професионална етика на лекарите и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в “Държавен вестник”;

3. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015г. ) избира членовете на управителния съвет, контролната комисия, комисията по професионална етика на БЛС в тяхно присъствие, а ги освобождава и в тяхно отсъствие;

4. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015 г.) избира председателя, заместник-председателите, председателя на Акредитационния съвет, главния секретар на УС на БЛС; председателя на Контролната комисия, председателя на Комисията по професионална етика от присъстващите членове на БЛС, а ги освобождава и в тяхно отсъствие;  

5. избира и освобождава представителите на БЛС във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;

6. (Изм. 19-21.10.2012 г.) избраните 10 (десет) представители от състава на Управителния съвет за участие в изработването и подписването на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване, го подписват след провеждане на извънреден Събор на БЛС, който приема и утвърждава проект на Националния рамков договор и делегира права на десетимата представители да го подпишат;

7. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015г.) На редовен Събор се приемат отчетите за дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика и Акредитационния съвет;

8. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално ниво;

9. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклия тригодишен мандат и освобождава или не освобождава от отговорност управителния съвет;

10. (нова. 19-21.10.2012 г.) На първия извънреден Събор за годината Управителният съвет представя финансов отчет за предходната година, а на Събора за гласуване на правомощия за подписване на НРД – проектобюджет за следващата година. 

11. (предишна т. 10, изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Взема решение и определя срок за свикване на извънреден Събор; взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на организацията.

12. (нова. 19-21.10.2012 г.) На всеки Събор се води стенографски протокол и аудио-видео запис. В срок от 15 работни дни след провеждане на Събора се изготвя съкратен протокол, съдържащ задължително решенията на Събора, заверен от председателя УС на БЛС, главния секретар на УС на БЛС и юрист. Този протокол се изпраща на РК на БЛС в писмен вид и се публикува на официалната интернет страница на БЛС. Пълният стенографски протокол се съхранява в централата на БЛС и се заверява от председателя на УС на БЛС, главния секретар на УС на БЛС, стенограф и се подпечатва с печата на съюза.

Чл. 9. /1/ Съборът на БЛС се счита за законно проведен при присъствие на най-малко две трети от избраните представители.

/2/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) В случай че не се явят необходимия брой делегати, съгласно предходната алинея и след удължаване срока на регистрацията на делегатите с 2 часа отново не е налице необходимия кворум, УС на БЛС отлага Събора за друга дата, при същия дневен ред.

Чл. 10. /1/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Всеки делегат на лекарския Събор има право на един глас и не се допуска гласуване с пълномощие. Членове на Българския лекарски съюз, които не са избрани за делегати, могат да присъстват на Събора без да вземат участие в  работата му.

/2/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Съборът приема, допълва и изменя Устава и Кодекса за професионална етика, с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите в залата делегати с право на глас, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати имащи право на глас, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати имащи право на глас

Чл. 11. /1/ (изм. и доп. 08.05.2015г.) Управителният съвет (УС) на БЛС се състои от председател, двама заместник-председатели, председател на Акредитационния съвет, главен секретар и десет  членове.

ЗАЛИЧАВА СЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ И СТАВА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ПМО / ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ/.

МОТИВИ:

 ПРИ УС НА БЛС ФУНКЦИОНИРА ОТДЕЛ ПМО/ППР НА КОГОТО НОВИЯ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ Е РЕСОРЕН ОТГОВОРНИК.

БЛС Е СЪЗДАДЕН С ЦЕЛ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ.

/2/ Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко един път на три месеца и на извънредни заседания.

/3/ Управителният съвет заседава в присъствието на не по-малко от 2/3 от редовните членове и взема решения по ред, предвиден в правилника за работата му.

Чл. 12./1/ Управителният съвет на БЛС:

1. свиква Събор;

2. управлява имуществото на БЛС;

3. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.и 01.06.2013 г.) създава Национален регистър на членовете на БЛС и обнародва в “Държавен вестник” списък с имената на регистрираните да упражняват професията. Списъкът се актуализира и промените се обнародват в Държавен вестник веднъж годишно. Националният регистър на членовете на БЛС се актуализира периодично – на всеки три месеца на официалната интернет страница на БЛС и съдържа: трите имена на лекаря, УИН, районна колегия, придобита специалност, месторабота.

4. (Изм. и доп. 01.06.2013 г.) осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп; утвърждава единен образец на членска карта, удостоверяваща персоналното членство на всеки лекар в БЛС.

5. ръководи дейността на съюза по изпълнение на функциите му;

6. приема бюджета, структурата, щата и правилници за дейността на администрацията на БЛС;

7. (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) създава помощни комисии по различни проблеми, съставени от членове на съюза и други експерти.По предложение на Съюза на българските медицински специалисти утвърждава националните експерти към БЛС по всички утвърдени специалности за експертна помощ на комисиите по професионална етика, участие в преговори по НРД и други експертни становища

8. координира и подпомага дейността на районните лекарски колегии.

9. изпълнява други функции, възложени му от Събора на БЛС.

10. (нова 19-21.10.2012 г.) взема решения по чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от настоящия Устав.

/2/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Управителният съвет на БЛС определя от състава си 10 (десет) представители за участие в преговорите и подписването на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване.

Чл. 13./1/ Председателят на УС на БЛС организира и ръководи работата му и го представлява.

/2/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие по ред, предвиден в правилника за работа на УС.

/3/. ( нова 08.05.2015г.)/ Председателят на Акредитационния съвет организира и ръководи дейността му, координира дейността на националните експерти на БЛС, бордовете по специалности, дейността по продължаващо медицинско обучение и правила за добра медицинска практика.

/4/ (Изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Главният секретар на УС:

1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на УС  и НС;

2. организира заседанията на УС и НС;

3. осигурява технически и административно дейността на УС и НС.

Чл. 14./1/ Контролната комисия на БЛС се състои от председател и шест членове.

/2/ На първото заседание след избора, Контролната комисия избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.

/3/ Контролната комисия:

1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС решения и тяхното изпълнение;

2. разглежда докладите по чл.27, ал.1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ и се произнася по тях;

3. представя пред Събора на БЛС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на УС.

4. (отм. 19-21.10.2012 г.)

5. свиква Събор в случаите по чл.7, ал. 3 и ал. 6 от настоящия устав;

6. (нова 19-21.10.2012 г.) контролира законосъобразното стопанисване на движимото и недвижимо имущество, собственост на БЛС, събирането и разходването на членския внос, както и всички други финансови постъпления и разходи;

7. (нова 19-21.10.2012 г.) контролира изпълнението на задълженията на Районните колегии по отчисленията от членския внос от  РК на БЛС към УС на БЛС.

8.  (нова 19-21.10.2012 г.) докладва на Събор за решения и санкции при констатирани нарушения, съгласно т. 7.

/4/ Контролната комисия взема решения с обикновено мнозинство при присъствие на 2/3 от членовете и работи съгласно правилник за дейността.

Чл. 15. /1/ Комисията по професионална етика на БЛС се състои от председател и десет членове.

/2/ На първото заседание след избора, Комисията по професионална етика избира от състава си с обикновено мнозинство и тайно гласуване заместник на председателя, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.

/3/  (изм. и доп. 19-21.10.2012 г.) Комисията се произнася по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията, по професионални медицински въпроси, свързани с изготвените правила за добра медицинска практика, както и по правилата за добра медицинска практика, изготвени от съответните дружества по специалности.

1. Случаите, свързани с Правилата за добра медицинска практика се разглеждат с участието на националния експерт на БЛС по специалността или след негово писмено становище.

2. Комисията оказва методична помощ, разглежда и се произнася по казуси при мотивирано искане от Комисия по професионална етика към РК на БЛС.

3. Комисията се произнася по жалби против решения на Комисии по професионална етика към РК на БЛС, оспорвани от някоя от страните.

4. Казусите по т. 2 и т. 3 се разглеждат съвместно с Председателя на съответната районна КПЕ, участващ в заседанието със съвещателен глас.

5. Решенията на КПЕ на БЛС по т. 2 и т. 3 имат препоръчителен характер за съответните РК на БЛС. За всяко свое решение КПЕ на БЛС внася доклад в УС на БЛС.

/4/ Комисията по професионална етика заседава при присъствие на повече от 2/3 от членовете си и взема решения с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. Работи съгласно правилник за дейността.

/5/. (нова 19-21.10.2012 г.)  КПЕ на БЛС поддържа регистър на постъпилите жалби и сигнали, извършва мониторинг и изготвя ежегоден анализ за оценка на медицинския риск.

Чл. 16./1/ Редовните заседания на УС са открити за членовете на БЛС.

/2/ Заседанията на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика са закрити.

Чл. 17./1/ (изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015г.) Председателят, заместник-председателите и главният секретар на Управителния съвет, председателят на Акредитационния съвет, председателите на Контролната комисия, Комисията по професионална етика се избират и освобождават чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати, имащи право на глас.

/2/ В случай, че при първо гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1 с повече от половината от гласовете се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея с най-много гласове и за избран се счита кандидатът, получил повече гласове.

Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.

/3/ (изм. и доп. 19-21.10.2012 г., изм. 08.05.2015 г.) Членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия, Комисията по професионална етика и по трима резервни членове, се избират с обикновено мнозинство и тайно гласуване в общи листи, като кандидатите се класират според броя на получените гласове.

/4/. Съборът избира представителите на Българския лекарски съюз във Висшия медицински съвет, с изключение на председателя на Управителния съвет, който е член на Висшия медицински съвет по силата на заеманата изборна длъжност. Изборът на останалите представители и на трима техни заместници се провежда с тайно гласуване като кандидатите се класират според броя на получените гласове.

/5/ (нова 19-21.10.2012 г.) Изборните длъжности се заемат от регистрираните и присъстващи в залата делегати и членове на Българския лекарски съюз.

Чл. 17а (отм. 15.12.2012 г.)

Чл. 18. (изм. и доп. 15.12.2012 г.)

/1/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) Мандатът на централните и районните органи на БЛС е тригодишен. 

/2/ (изм. и доп. 15.12.2012 г.) След изтичането на трите години, мандатът може да бъде продължен до следващия Събор, но не повече от 2 месеца. Мандатът на централните органи на БЛС може да бъде прекратен от извънреден Събор. Мандатът на районните органи на БЛС може да бъде прекратен от извънредно Общо събрание на РК на БЛС.

/3/ (изм. и доп. 15.12.2012г., изм. 08.05.20