Столична лекарска колегия на БЛС

Информация за СИМП

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г.)

§ 22. В чл. 192 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така: „(4) За видовете специализирана помощ се заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените вторични посещения през месеца, като за тримесечието се заплащат отчетените вторични посещения, но не повече от общия брой на отчетените през тримесечието първични посещения по ал. 1, т. 1. В този случай изравняването се прави с отчета и плащането за последния месец от тримесечието.“

2. Алинея 5 се отменя. 

Д-р Катя Захариева

Заместник-председател СИМП към СЛК на БЛС