Столична лекарска колегия на БЛС

УС на СЛК обявява поръчка за представяне на оферти за технически изисквания за изграждане на онлайн платформа, машинно гласуване и регистър за нуждите на СЛК на БЛС

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА

КОЛЕГИЯ-БЛС

на основание Решение по т. 1 от 05 юли 2021

ОБЯВЯВА

поръчка за представяне на оферти относно:

Технически изисквания за изграждане на онлайн

платформа, машинно гласуване и регистър за нуждите на

СЛК на БЛС

А. Онлайн платформа.

1. Онлайн платформа за връзка на централния офис на СЛК и

Председателите на дружества на заседанията на УС, заседания на КК

и КЕ, обсъждания със зам. председателите по ПИМП, СИМП и

болнична помощ и др. мероприятия провеждани в централния офис.

2. Хардуерна осигуреност на платформата

3. Логистична и техническа поддръжка за функциониране на

платформата.

4. Цена и срокове за изпълнение.

Б. Електронен регистър за статуса на членовете на СЛК.

1.Активно членство – име , адрес, телефон за връзка , и – мейл, УИН и

др.

2.Платен членски внос – последна вноска, просрочено време.

3.Генериране на автоматично първо електронно уведомление за

некоректно плащане на членския внос до членовете на СЛК – покана за

доброволно изпълнение в 14-дневен срок от изпращането й при

незаплащане на членски внос повече от 6 месеца.

4. Генериране на второ съобщение до Работодателя; Председателя на

дружеството на СЛК в лечебните заведения; НЗОК/СЗОК; правозащитните

органи за неправомерно упражняване на лекарска професия от лекар,

заличен от Регистъра на лекарите, членуващи в Столична лекарска

колегия.

5.Автоматично издаване, включително и по и – мейл на

удостоверение за редовно членство в БЛС.

В. Машинно гласуване при отчетно изборни конференции.

1.Оптимален брой машини според очаквания брой делегати ( около

400 за най-мащабните мероприятия)

2.Гаранции от независим одитор за надежност на предоставяната

услуга – машинно гласуване

3.Логистично и техническо обслужване.

4. Цени и срокове за изпълнение

Г. Електронна връзка с членовете на СЛК за предоставяне на периодична

актуална медицинска информация, законови проекти и изменения и др.

информация. Обратна връзка на потребителите с УС на СЛК.

Офертите да бъдат предадени на адрес : София, ул. „Ами Буе“ № 48 в

20 / двадесет/ дневен срок от деня на публикуване на настоящата оферта

на официалната интернет страница на Столична лекарска колегия в

запечатан плик. Желателно е документацията да съдържа подробно

описание на предлаганата услуга. Видео или фото материали

демонстриращи услугата. Препоръки от клиенти с вече реализирани

подобни дейности.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ