Столична лекарска колегия на БЛС

Оперативното ръководство на СЛК на БЛС подновява Обявление за технически изисквания за изграждане на онлайн платформа, машинно гласуване и регистър за нуждите на СЛК на БЛС, считано от 23.08.2021г. Срок на обявата – 10 календарни дни

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-БЛС

на основание Решение по т.1 от 05 юли 2021

ОБЯВЯВА

 поръчка за представяне на офертиотносно:

Технически изисквания за изграждане на онлайн платформа, машинно гласуване и регистър за нуждите на СЛК на БЛС

А. Онлайн платформа.

1.     Онлайн платформа за връзка на централния офис на СЛК и Председателите на дружества на заседанията на УС, заседания на КК и КЕ, обсъждания със зам. председателите по ПИМП, СИМП и болнична помощ и др. мероприятия провеждани в централния офис.

2.     Хардуерна осигуреност на платформата

3.     Логистична и техническа поддръжка за функциониране на платформата.

4.     Цена и срокове за изпълнение.

Б. Електронен регистър за статуса на членовете на СЛК.

        1.Активно членство – име , адрес, телефон за връзка , и – мейл, УИН и др.

        2.Платен членски внос – последна вноска, просрочено време.

        3.Генериране на автоматично първо електронно уведомление за некоректно плащане на членския внос до членовете на СЛК – покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от изпращането й при незаплащане на членски внос повече от 6 месеца.

        4. Генериране на второ съобщение до Работодателя; Председателя на дружеството на СЛК в лечебните заведения; НЗОК/СЗОК; правозащитните органи за неправомерно упражняване на лекарска професия от лекар, заличен от Регистъра на лекарите, членуващи в Столична лекарска колегия.

         5.Автоматично издаване, включително и по и – мейл на удостоверение за редовно членство в БЛС.

В. Машинно гласуване при отчетно изборни конференции.

          1.Оптимален брой машини според очаквания брой делегати ( около 400 за най-мащабните мероприятия)

          2.Гаранции от независим одитор за надежност на предоставяната услуга – машинно гласуване

          3.Логистично и техническо обслужване.

          4. Цени и срокове за изпълнение

Г. Електронна връзка с членовете на СЛК за предоставяне на периодична актуална медицинска информация, законови проекти и изменения и др. информация. Обратна връзка на потребителите с УС на СЛК.

Офертите да бъдат предадени на адрес : София, ул. „Ами Буе“ № 48 в 20 / двадесет/ дневен срок от деня на публикуване на настоящата оферта на официалната интернет страница  на Столична лекарска колегия в запечатан плик. Желателно е документацията да съдържа подробно описание на предлаганата услуга. Видео или фото материали демонстриращи услугата. Препоръки от клиенти с вече реализирани подобни дейности.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ