Столична лекарска колегия на БЛС

Спират плановия прием и плановите операции в София-град

З А П О В Е Д 10.1.2022 г. РД-01-8/ 10.01.2022г.

На основание чл. 94а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения, чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД-01-722/22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-99/15.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, Решение № 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и във връзка с писмо вх. № 03-1879\9/04.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, предвид значителното покачване заболеваемостта от CIVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели, Н А Р Е Ж Д А М: 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на София, считано от 12.01.2022 г., както следва: 1.1. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на София-град, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. 1.2. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ на територията София-град, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. 2. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град. 3. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Столична РЗИ. 4. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична на община – за сведение, Директора на СЗОК – за сведение, на ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ и ЦСМП на територията на София-град – за сведение и изпълнение. 5. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор дирекция „Медицински дейности“ в Столична РЗИ. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София-град по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.