Столична лекарска колегия на БЛС

Промяна в размера на членския внос

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2022г. се променя размера на членски внос за БЛС от 8.00лв. на 2% от минималната работна заплата за страната – при минимална работна заплата от 650.00лв. членскя внос за БЛС става 13.00лв. месечно. 

Това решение е взето на 73-ти извънреден Събор на БЛС, проведен на 10.12.2021г. 

Напомняме, че съгласно чл.37 а, т.4 от Устава на БЛС членството в БЛС се прекратява при неплащане на членски внос за период по-дълъг от 6 /шест/ месеца. 

За предварително заплатилите членски внос за 2022г. до 09.12.2021г. вкл. не се изисква доплащане. 

За тези лекари, които са платили след тази дата, следва да доплатят разликата до новия размер на членския внос – от 8.00лв. на 13.00лв. или 5.00лв. доплащане за всеки месец.