Столична лекарска колегия на БЛС

Становище на Дружеството на софийските ОПЛ относно писмо на СРЗИ

Подкрепяме напълно Вашето обръщане на внимание към медицинските специалисти, че следва да спазват задълженията си към обществото и общоприетите деонтологични принципи, както и да не уронват престижа на професията, да спазва етичните принципи и отговорности.


Едновременно с това ние смятаме, че и обществото е в дълг към лекарите в Република България: съгласно чл.62 от КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 85 ОТ 2013 Г.): Чл. 62. (1) Обществото дължи на лекаря уважение, добра материална осигуреност и опазване на достойнството му.

В последните години в обществото, медии и институциите са води тенденциозна политика за уронване на достойнството на гилдията , като последни примери за това са да биваме наричани публично „крадци“ от министъра на финансите и „диспечери“ от д-р Плочев.

Обществото не осигурява и добра материална осигуреност на лекарите, като последен пример за това е неизплащането от месец август 2017г. на изработените и дължими, фактурирани суми по чл.37 от МЗ към изпълнители на доболнична помощ- общопрактикуващи лекари, зъболекари и СИМП. Смятаме, че СРЗИ, като структура на МЗ следва да контролира на всички нива медицинските дейности за чието адекватно изпълнение лекарите се нуждаят материално обезпечение и уважение в обществото.

19.01.2018г.                                                                                                                          С уважение: д-р Миндов, председател на ДСОПЛ.