Столична лекарска колегия на БЛС

За обсъждане: Изменение на наредба за добра клинична практика

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван за обсъждане проект на НАРЕДБА


за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика (обн. ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. и доп. ДВ., бр. 14 от 20102 г. и бр. 77 от 2016 г.).

Пълният текст на проекта може да се проследи на сайта на МЗ, в раздел Проекти на нормативни актове.