Столична лекарска колегия на БЛС

БЛС реагира на недоразумения или незаконосъобразни действия допуснати от Надзора на касата

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-10/29.01.2018 г.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ПЛОЧЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО НАЧЕВА,

В отговор на Ваше писмо с № 17-01-161/12.12.2017 г., още през месец декември на 2017 г. пространно Ви информирахме за целите и функциите на Националния рамков договор за медицински дейности. Обърнахме специално внимание на способите и реда за неговото изменение и допълнение. Посочихме, че единствената нормативна възможност за приемане на решение от Надзорния съвет на НЗОК (НС на НЗОК), с което евентуално да бъдат изменени и допълнени съдържащите се в НРД изисквания по чл. 55, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), е в чл. чл. 54, ал. 9 от ЗЗО. Това законово средство е предвидена само и единствено при условие, че Националният рамков договор за медицинските дейности не бъде приет при условията и в сроковете, определени в ЗЗО (чл. 54, ал. 8 от ЗЗО). За пореден път отбелязваме, че описаната фактическа обстановка не е налице, тъй като НРД за МД за 2017 г. е факт, обвързващ ни до 31 март 2018 г.

Вземайки предвид горното и тъй като стенографският протокол от заседанието на НС на НЗОК от 29.01.2018 г. не е публикуван на страницата на институцията, се надяваме, че е допусната техническа грешка в несъстоятелната формулировката на решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-10/29.01.2018 г. Това се отнася както за частта, в която НС на НЗОК „приема решение за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 година”, така и за тази, съгласно която същото се изпраща на „министъра на здравеопазването за съгласуване и обнародване в „Държавен вестник“. Който от своя страна, предприемайки действия в тази връзка, също би формирал един нищожен властнически акт.  

Пълният текст на писмото може да се проследи на сайта на БЛС.