Столична лекарска колегия на БЛС

Указание за прилагане на НРД за медицински дейности 2023-2025 г.

У К А З А Н И Е
№ РД-16-66/05.10.2023 г.
между
Националната здравноосигурителна каса и
Български лекарски съюз
за
прилагане на Националния рамков договор за медицински дейности
за 2023 – 2025 г.
Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, на
основание чл. 3 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2023 –
2025 г. (НРД за МД за 2023 – 2025 г.), издават настоящото съвместно указание:
Във връзка с приложение № 17 „Клинични пътеки“ към НРД за МД за 2023 –
2025 г., следва да се има предвид следното:
1.1. Относно изискванията, включени в таблиците по т. 4А
„ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА,
НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ“ от диагностичнолечебните алгоритми на клиничните
пътеки и амбулаторните процедури за задължителните звена, медицинска апаратура и
оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма, неналични на територията на
лечебното заведение изпълнител, да се има предвид следното:

 • в случай, че в таблицата е посочено изрично къде следва да се намира
  съответното звено, се прилагат изискванията на алгоритъма на съответната КП/АПр;
 • в случай, че в таблицата не е посочено къде следва да се намира съответното
  звено, лечебното заведение може да осигури дейността чрез договор с друго лечебно
  заведение, намиращо се на територията на цялата страна, само ако посоченото звено
  липсва на територията на населеното място. Това се отнася за следните звена:
  имунологична, цитогенетична, генетична лаборатория за метаболитен, ензимен и ДНК
  анализ, вирусологична, паразитологична, химико-токсикологична,
  нуклеарномедицинска лаборатория (вкл. радиоизотопна лаборатория), клинична
  патология и микробиология, магнитно – резонансна томография / компютърна
  томография.
  1.2. За клинични пътеки: № 16 – „Диагностика и лечение на нестабилна форма
  на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и / или
  интервенционално лечение”, № 27 – „Диагностика и лечение на остър коронарен
  синдром с фибринолитик.”, № 29 – „Диагностика и лечение на остра и изострена
  хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация.”, № 33 – „Диагностика и
  лечение на ритъмни проводни нарушения.”, № 35 – ”Диагностика и лечение на
  хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст.”, № 36
 • „Диагностика и лечение на белодробен тромбемболизъм без фибринолитик.”, № 49 –
  „Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст.”, № 50.1 – „Диагностика и
  лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза над 18 години.”, № 50.2 –
  „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза под 18 години.”,
  № 51.1 – „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза.”, 51.2 –
  ,Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение.”,
  № 52.1 – „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив над 18 години.”,
  № 52.2 – „Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив под 18 години.”,
  № 160 – „Нерадикално отстраняване на матката.”, № 162 „Оперативни интервенции
  чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови
  органи.”, № 163 – „Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на
  болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи.”, № 164
  „корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при
  жената.”, № 165 – „Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход.”, № 177 –
  „Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица
  над 18 години.”, № 183 – „Оперативни процедури при хернии с инкарцерация.”, № 184 –
  „Конвенционална холецистектомия.”, № 195 – „Оперативно лечение при остър
  перитонит.” и № 196 – „Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси”, се допуска
  само в условията на спешност и по медицинска целесъобразност, да се изпълняват от
  лечебни заведения за болнична помощ, които притежават легла за интензивно
  наблюдение в рамките на отделение по анестезия и интензивно лечение минимум първо
  ниво на компетентност, или легла за интензивно наблюдение в рамките на други
  отделения.
  1.3. За КП № 232 – „Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10%
  при възрастни и до 3% при деца“ в чийто диагностично-лечебен алгоритъм е посочено:
  „За изпълнение и отчитане на пътеката задължително се изисква консултация със
  специалист по пластично – възстановителна и естетична хирургия, работещ в
  клиника/отделение по изгаряне” да се има предвид, че за тези консултанти не важи
  изискването да оказват консултативна медицинска помощ само в едно лечебно
  заведение за болнична помощ.
 1. За изпълнение на алгоритъма на клинични пътеки № 217.1 и 217.2 да се има
  предвид следното:
  Наличие на документ за придобита квалификация за тазова и ацеттабуларна
  хирургия се изисква само при изпълнение на следните кодове по КСМП:
  48427-03 – Остектомия на таз с вътрешна фиксация;
  48427-04 – Остектомия на проксимален фемур с вътрешна фиксация;
  48427-05 – Остектомия на средна част фемур с вътрешна фиксация;
  47486-00 – Отворено наместване фрактура на таз с вътрешна фиксация на
  преден сегмент. Включва: диастаза на симфиза;
  47489-00 – Отворено наместване фрактура на таз с вътрешна фиксация на
  заден сегмент. Включва: сакро – илиачна става;
  47489-01 – Отворено наместване фрактура на таз с вътрешна фиксация на
  преден и заден сегмент;
  47501-00 – Отворено наместване фрактура ацетабулум с вътрешна фиксация;
  47513-00 – Вътрешна фиксация на разкъсване на сакро – илиачна става.
  Настоящото указание да се сведе до знанието на РЗОК и изпълнителите на
  медицинска помощ.
  СТАНИМИР МИХАЙЛОВ: Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ:
  УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
  ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА /п/ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ
  СЪЮЗ /п/