Столична лекарска колегия на БЛС

Фонд “Млад лекар”

  • Право на финансова помощ имат членове на Столична лекарска колегия на БЛС с 2 години редовно членство: лекари, ненавършили 40 години, както и специализанти (след 2 години обучение) и лекари със специалност за краткосрочни обучения в страната и в чужбина.
  • Фондът не отпуска средства за участие в конгреси и не възстановява суми по вече проведени обучения, за които не е кандидатствано своевременно.
  • Не се финансират теми от основните/базовите учебни планове за придобиване на специалност.
  • Размерът на помощта е равен на стойността на договорените специализирани курсове, практикуми, колоквиуми и др.п., но не повече от 1000 евро в рамките на една година от завършване на предходно краткосрочно обучение.
  • Финансовата помощ се изплаща на кандидати, утвърдени по критерии с решение на Управителния съвет на СЛК-БЛС.

 

 

Необходими документи за млади лекари, специализанти и лекари със специалност, кандидатстващи по Фонд „Млад лекар”.

 Мотивационно писмо от кандидата с приложена покана или публичен обявен курс за обучение;

Препоръка от ръководителя на Лечебното заведение;

Мотивирана препоръка от прекия ръководител на лекаря, където работи младият лекар, специализант, лекар-специалист ;

Свидетелство за придобита специалност;

 Копие от специализантска книжка за навършени 2 години обучение за лекари-специализанти;

CV – на български и на английски език;

Програма и информация за курса;

Документ, че младият лекар е кандидатствал/одобрен/регистриран да вземе участие в курса;

Банкова сметка; 

Изисквания:

Предварителна среща с УС на СЛК, на която младият лекар , специализант и лекар-специалист да се представи на УС на СЛК, да даде информация за курса – какви са очакванията му за обучението, каква е мотивацията, предлага ли се подобен курс в България.

 Отчет след приключване на курса и придобиване на сертификат – кратко описание, в което младият лекар, специализант или лекар-специалист отчитат как е преминал курсът, какво е научил,

Декларация, която младият лекар / специализант /лекар-специалист подписва, че при не представяне на Отчет в 10–дневен срок след приключване на обучението, предоставените средства подлежат на възстановяване.

Кратко интервю с някои от младите лекари / специализанти.